Direct contact opnemen
06-224 626 56

Bestemmingsplan

Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. De gemeente toetst dit bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Als u bijvoorbeeld een woning wilt bouwen, dient er op de aangekochte grond in het bestemmingsplan wel een woonbestemming te rusten. Als dit niet het geval is, zult u via speciale procedures kans hebben deze grond alsnog een andere bestemming te laten krijgen. Maar dat is nooit zeker en een wijziging bestemmingsplan is zonder uitzondering vaak een meerjarentraject.

Als de gemeente voor een bepaald gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht, kan voor dat gebied een beheersverordening worden vastgesteld. Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn bij de gemeente in te zien.

Artikel 19-procedure

Let er verder goed op of het bestemmingsplan nog verder uitgewerkt moet worden of dat het al een gedetailleerd plan betreft. Voldoet uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan niet mag? Dan moet het college van Burgemeester en Wethouders de bouwvergunningaanvraag weigeren, tenzij vrijstelling van het bestemmingsplan wordt verleend via een zogenaamde ‘artikel 19-procedure’. Dan bestaat de kans dat u toch kunt bouwen.

Vrijstelling

Een verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan kunt u indienen bij de gemeente. Is er een artikel 19-procedure aan de orde is om het bestemmingsplan te wijzigen? Neem dan altijd een ontbindende voorwaarde op in de koopovereenkomst voor de grond. Deze voorwaarde maakt het mogelijk de koopovereenkomst te ontbinden als blijkt dat u niet mag bouwen.

In strijd met bestemmingsplan

Als het bouwplan niet in het bestemmingsplan past, is het mogelijk om een ‘omgevingsvergunning voor het gebruiken van de grond in strijd met het bestemmingsplan’ aan te vragen. In dat geval kijkt de gemeente of het bouwplan toch gerealiseerd kan worden op de gekozen locatie. Bij kleine afwijkingen van het bestemmingsplan doorloopt de gemeente de reguliere procedure en bij grote afwijkingen de uitgebreide procedure.

Reguliere procedure

Vergunningaanvragen waarbij alleen een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, vallen onder de reguliere procedure. Gemeenten beoordelen de aanvraag in acht weken (in uitzonderingsgevallen eventueel zes weken langer). Is binnen die termijn geen besluit over de aanvraag genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch een vergunning. Dit wordt een vergunning van rechtswege genoemd.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure geldt als naast bouwen bijvoorbeeld ook een vergunning nodig is voor strijdig gebruik met de regels van het bestemmingsplan U kunt bij uw gemeente informeren over hoe en wanneer de uitgebreide procedure geldt. . Gemeenten hebben zes maanden (in uitzonderingsgevallen eventueel zes weken langer) om de aanvraag te beoordelen. Als de gemeente niet binnen de gestelde periode besluit, wordt geen vergunning van rechtswege verleend maar kan de aanvrager een dwangsom opleggen aan de gemeente.

De termijn start op de dag dat de gemeente de aanvraag ontvangt. Als de gemeente om aanvullende stukken vraagt, dan wordt de termijn verlengd met de tijd die nodig is om die aanvullende gegevens aan te leveren. De gemeente toetst het bouwplan binnen de wettelijk gestelde termijnen en beslist daarbij of zij de vergunning verleent.